Bedrijventrefpunt
Image default
Bedrijven

Het energieverbruik van verschillende gebouwen

Pas tijdens het ontwerp en de ontwikkeling van een gebouw een alomvattende, geïntegreerde benadering van het proces toe:

Verminderen van de vraag naar verwarming, koeling en verlichting door passieve strategieën zoals een klimaatvriendelijk ontwerp, daglicht en conserveringspraktijken;
Specificeer efficiënte HVAC- en verlichtingssystemen die rekening houden met deellastcondities en vereisten van de nutsinterface;
Hernieuwbare energiebronnen zoals zonnewarmte voor warm water, fotovoltaïsche energie, geothermische ruimteverwarming en grondwaterkoeling in te zetten, met het oog op de lagere bouwbelasting;

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Optimaliseer de prestaties van het gebouw door gebruik te maken van energiemodelleringsprogramma’s tijdens het ontwerp;
Optimaliseer systeembeheersingsstrategieën door gebruik te maken van aanwezigheidssensoren, CO2-sensoren en andere luchtkwaliteitsalarmen tijdens de werking;
Bewaking van de projectprestaties door middel van een beleid van inbedrijfstelling, meting, jaarlijkse rapportage en periodieke heringebruikname;
Overweeg de heringebruikname van gebouwen die nooit eerder in gebruik zijn genomen; en
Waterbesparende technologieën integreren om de energiebelasting van drinkwatervoorziening te verminderen.

Verlaging van de verwarmings-, koel- en verlichtingslasten door middel van klimaatreducerend ontwerp en conserveringspraktijken.
Gebruik passieve zonne-ontwerpen; oriënteer, bouwgrootte en specificeer ramen om daglicht tegen warmteverlies in evenwicht te brengen; en lokaliseer landschapselementen met de geometrie van de zon en de eisen van de gebouwbelasting in gedachten.
Gebruik hoogwaardige gebouwomhullingen; selecteer muren, daken en andere samenstellingen op basis van langdurige isolatie, luchtbarrièreprestaties en duurzaamheidsvereisten.
Overweeg een geïntegreerd landschapsontwerp dat loofbomen biedt voor schaduw in de zomer, passende beplanting voor windschermen en aantrekkelijke buitenruimtes zodat de bewoners buiten willen zijn – en daardoor de door de bewoners aangedreven extra warmtebelasting van het gebouw verminderen.

Efficiënte HVAC- en verlichtingssystemen specificeren
Gebruik energiezuinige HVAC-apparatuur en -systemen die aan 10 CFR 434 of meer voldoen. Voor voorzieningen van het Ministerie van Defensie, zie de normen binnen de UFC 1-200-02 High Performance and Sustainable Building Requirements (UFC 1-200-02).

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

Neem strategieën op om overmatige luchtverversing te verminderen en gebruik energieterugwinningssystemen voor make-up lucht.
Introduceer de verbrandingslucht strategisch in het gebouwomhulsel voor mechanische apparatuur door gebruik te maken van gesloten verbranding of geleide systemen in plaats van eenvoudige louvre-openingen in de muren.

Gebruik verlichtingssystemen die minder dan 1 W/vierkante voet verbruiken voor omgevingsverlichting.
Gebruik Energy Star®-goedgekeurde en/of door de FEMP aangewezen energiezuinige producten of producten die voldoen aan de normen van het Department of Energy of Energy of deze overtreffen.

Evalueer energierecuperatiesystemen die inkomende ventilatielucht in commerciële en institutionele gebouwen voorverwarmen of voorkoelen.
Onderzoek het gebruik van geïntegreerde opwekkings- en leveringssystemen, zoals warmtekrachtkoppeling, brandstofcellen en warmteopslag buiten de piekuren. Zie ook WBDG Distributed Energy Resources (DER) en Microturbines.

Hernieuwbare of hoogrendabele energiebronnen in dienst nemen
Hernieuwbare energiebronnen zijn onder meer waterverwarming op zonne-energie, fotovoltaïsche (PV), wind, biomassa en geothermische energie. Het gebruik van hernieuwbare energie kan de energiezekerheid vergroten en de afhankelijkheid van geïmporteerde brandstoffen verminderen, terwijl de uitstoot van broeikasgassen in verband met het energieverbruik wordt verminderd of geëlimineerd. Denk aan zonnewarmte voor warm water en verwarming.
Evalueer het gebruik van de schaalgrootte van gebouwen om te profiteren van technologieën voor hernieuwbare energie op locatie, zoals zonneboilers en geothermische warmtepompen.
Overweeg het gebruik van grootschalige, on-site hernieuwbare energietechnologieën zoals fotovoltaïsche, thermische zonne-energie en windturbines.
Evalueer de aankoop van elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare bronnen of weinig vervuilende bronnen zoals aardgas.
Optimaliseren van de gebouwprestaties en systeembeheersingsstrategieën
Gebruik energiemodelleringsprogramma’s in een vroeg stadium van het ontwerpproces.
Evalueer het gebruik van modulaire componenten zoals ketels of koelers om het deellastrendement en de onderhoudsvereisten te optimaliseren.
Gebruik sensoren om belastingen te regelen op basis van bezetting, planning en/of de beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen zoals daglicht of natuurlijke ventilatie tijdens de werking van het gebouw.
Voorzie waar van toepassing in HVAC-nacht- en weekendtegenslagen om de verwarmings- en koellasten te verminderen wanneer het gebouw leeg staat.
Evalueer het gebruik van Smart Controls die systemen voor gebouwautomatisering samenvoegen met informatietechnologie (IT) infrastructuren.
Maak gebruik van gecentraliseerde aflezing en beheer op afstand om een nauwkeurige analyse van het energieverbruik te maken en de stroomkwaliteit te bewaken.

Gebruik van meters om de energie- en milieuprestaties van gebouwen gedurende de gehele levensduur van het project te bevestigen.
Gebruik een uitgebreid plan voor de inbedrijfstelling van gebouwen gedurende de gehele looptijd van het project.
Gebruik een interactief energiebeheertool waarmee u het energie- en waterverbruik kunt volgen en beoordelen, zoals de Energy Star® Portfolio Manager.

Ista Nederland neemt energiebeheer uit handen voor VVE beheerders en eigenaren van panden. Ista Nederland is een groot bedrijf dat onder andere werkzaam is in nederland. Bekijk dit artikel van Ista Nederland voor meer informatie. Ista Nederland neemt het beheer van gebouweigenaren uit handen.

https://www.istades.nl/oplossingen/klantenservice/